聖醫龍王
聖醫龍王

聖醫龍王

Sort:都市
Update:2022年11月28日
Add

《聖醫龍王》社會底層小人物陳非凡,為救母不惜放棄尊嚴賣身換錢,機緣巧合下獲得傳承,左手銀針治病,右手銀針殺人,從此縱橫都市,俾睨天下!

Recent chapters
Popular rec
Source update